Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak (BSc)

A szakon végzettek a mai kor "polihisztorai" lesznek. Alkalmassá válnak a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységek támogatására, közmű üzemek, önkormányzatok, gépforgalmazó és javító üzemek irányítására.
 
Az oktatás fő feladatának a jelentős mezőgazdasági, élelmiszeripari, környezettechnikai valamint ökonómiai tudással is rendelkező gépészmérnökök képzését tekinti. Ez a szakma a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának közreműködésével alakult ki, az alkalmazott képzési módszer az egész világon unikumnak tekinthető. Az ilyen összetételű tudással rendelkező gépészmérnök nemcsak a szűkebb műszaki terület, hanem egy komplex gazdaság, üzem irányítására is alkalmassá válik.
 
Választható specializációk:

A szak már duális képzésben is elérhető! További információ a duális képzésről
Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak letölthető prospektusa:

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak bemutatkozó videója:

Több videó a Gépészmérnöki Kar YouTube csatornáján érhető el: A Gépészmérnöki Kar YouTube csatornája

Az alapképzési szak képzési célja, és a szakmai kompetenciák
A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki, alkalmazott biológiai, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban alkalmazott gépészeti, műszaki berendezések üzemeltetésére és fenntartására, gépészeti technológiák bevezetésére.

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök képességei
Ismeri a mező- és élelmiszer-gazdasági tevékenység egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket.
Ismeri a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-ipari feldolgozás energia-, környezet- és egészségtudatos műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi, műszaki, alkalmazott-biológiai és élemiszer-biztosági elveket, összefüggéseket, eljárásokat és mindezeket a műszaki logika szabályai szerint értelmezni tudja.
Ismeri a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-ipari feldolgozási technológiák gépesítési feladatait.
Ismeri a termelési folyamatok műszaki kiszolgálásához szükséges gépek és berendezések működését, a termeléshatékony géprendszerek kialakításának és összeállításának minden alapvető kritériumát.
Birtokában van mindazon ismereteknek, amelyek segítségével energiatakarékos és környezetkímélő, ugyanakkor termeléshatékony géprendszer-üzemeltetés, szervizelés és műszaki fejlesztés valósítható meg.
Ismeri az élelmiszergazdaság hatékony működtetéséhez szükséges általános műszaki kiszolgálási és gépforgalmazási ismereteket, azok gyakorlati alkalmazását.
Ismeri az élelmiszer-gazdaság alapvető gazdasági, gazdálkodási, vállalkozási és jogi szabályait, azokat kreatív módon alkalmazni tudja.
Birtokában van a szakterületének műveléséhez szükséges infokommunikációs ismereteknek.

A képzési idő félévekben: 7 félév

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • alkalmazott matematikai és természettudományos ismeretek matematika, fizika, műszaki kémia, mechanika, informatika, ábrázolás és térinformatika, általános műszaki ismeretek,
 • gazdasági és humán ismeretek mikro- és makroökonómia, vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági jog és etika, minőségügyi ismeretek, infó-kommunikáció, humán és menedzsment ismeretek, EU agrárpolitika
 • mezőgazdasági és élelmiszer-ipari diszciplínák növénytani, állattani, talajtani ismeretek, élelmiszer-ipari műveletek és folyamatok, higiénia és minőségbiztosítás, növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, élelmiszer-technológiai és élelmiszerlánc-biztonsági ismeretek,
 • általános gépészmérnöki diszciplínák anyagismeret, hő- és áramlástan, gépelemek, elektro- és irányítástechnika, logisztika- és anyagmozgatás, gép- és épület-szerkezettan, gyártás- és javítástechnológiák,
 • energetikai és környezetipari diszciplínák települési és környezetműszaki ismeretek, műszaki logisztika, a melioráció és mezőgazdasági vízgazdálkodás gépesítése, környezettechnika, energiagazdálkodás, élelmiszer-ipari gépek és berendezések, munkavédelem, üzemeltetési és üzemfenntartási ismeretek,
 • mezőgazdasági és élelmiszeripai gépesítés diszciplínái erőgépek, munkagépek, géprendszerek, ágazati gépesítés, gépüzemeltetés, gépfenntartás, műszaki fejlesztés,
 • IT és precíziós technológiák műszaki ismeretei műszaki informatika, képfeldolgozás és távérzékelés, felhasználói szoftverek, irányítás- és szabályozástechnika, méréstechnika.

Bizonyos tantárgyak a specializációknak megfelelően kerülnek oktatásra!
 

Idegen nyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

 • A szakmai gyakorlat három részből álló, féléves időtartamú (tizenkettő-tizenöt hét) gyakorlat, amelynek részei:
 • a szakmai alapképzéshez kapcsolódó legalább egy hét időtartamú gyakorlati képzés, szakmai tanulmányút,
 • a szakmai alapozó képzéshez kapcsolódó legalább négy hét gépi munkavégző gyakorlat,
 • a szakmai törzsanyaghoz kapcsolódó legalább hat hét szakmai-vezetői gyakorlat.

További információ a szakról

© 2004-2017.