Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szak (MSc)

Ez a szakma Karunk aktív közreműködésével alakult ki, és fejlődött olyanná, hogy a Gödöllőn végzett gépészmérnökök alkalmasak a szorosan vett mezőgazdasági tevékenységek támogatásán túl, az élhető vidék infrastruktúrájának kialakítására és üzemeltetésére. Nem véletlen, hogy ennek a szaknak a megalapítója a SZIE Gépészmérnöki Kar.

Választható specializációk:

Ezen a szakon is választható a kooperatív szakmai gyakorlati képzés.

A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek elsősorban a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a vidékfejlesztés szempontjából fontos, a környezetipar műszaki hátterét alkotó gépek és géprendszerek tervezésére, fejlesztésére, üzemeltetésére és üzemfenntartására. Képesek továbbá az összetett, elsősorban mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet folytató nagyüzemek, vállalkozások műszaki irányítására, a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazására. Megfelelő műszaki és alkalmazott biológiai, valamint releváns egészségtudományi, élelmiszerlánc-biztonsági elméleti alap birtokában képesek a szakirányú kutatómunkára, nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök képességei

 • Képes rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex agrár- és élelmiszer-műszaki rendszerek tervezésére, továbbá a gépi rendszerek működtetésében, műszaki továbbfejlesztésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák tudatos alkalmazására.
 • Képes integrált ismeretek alkalmazására a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületein.
 • Képes összetett agrárenergetikai rendszerek tervezésére, működtetésére, az energiaforrások környezettudatos hasznosítására, alternatív energetikai rendszerek kifejlesztésére.
 • Alkalmas az élelmiszer-gazdaság korszerűsítését, hatékonyságát segítő K+F+I projektfeladatok, pályázatok megtervezésére, szakmai menedzselésére és disszeminációjára.
 • Képes összetett tevékenységet folytató, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok létrehozására és vezetésére.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki és a gépészmérnöki alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a környezetmérnöki, a mechatronikai mérnöki, építőmérnöki és a műszaki menedzser alapképzési szak, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti informatikai mérnöki.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • matematikai és természettudományos ismeretek matematika, fizika, mechanika, anyagtudományok, hő- és áramlástan,
 • gazdasági és humán ismeretek mérnöketika, mérnöki gazdaságtan, vállalatirányítási rendszerek, ergonómia, vidékfejlesztési politika,
 • mezőgazdasági és élelmiszeripari diszciplínák alkalmazott növény- és állattan, ökogazdálkodás, élelmiszeripari ágazati technológiák tervezése, csomagolástechnika, élelmiszer- és takarmányhigiénia, élelmiszerlánc-biztonság,
 • általános gépészmérnöki ismeretkörök a modellalkotás és folyamatirányítás elmélete, anyag- és energiatranszport, elektrotechnika és elektronika, tervezés módszertani ismeretek, különleges gyártástechnológiák, önálló (projekt) feladat,
 • mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészeti diszciplínák gépesített termeléstechnológiák tervezése, malom- és takarmányipari gépek és géprendszerek tervezése, élelmiszerágazati technológiák gépesítése, növénytermesztési és állattenyésztési géprendszerek tervezése, precíziós gépesítési technológiák és technikák, mezőgazdasági iparok,
 • energetikai és környezetipari ismeretek környezetvédelem az élelmiszer-gazdaságban, energia termelői és felhasználói rendszerek, bioenergetika, élemiszer-gazdasági diagnosztika és állapotfelügyelet, további ismeretek intézményi hatáskörben,
 • IT és precíziós technológiák műszaki ismeretei robotika, dróntechnológiák, képalkotási és adatfeldolgozási módszerek, felhasználói szoftverek, precíziós eljárások informatikai eszközei és rendszerei, metrológiai eljárások a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban.

Bizonyos tantárgyak a specializációknak megfelelően kerülnek oktatásra!

Idegen nyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább hat hét időtartamú gyakorlat.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak bemutatkozó prospektusa
További információ a szakról

© 2004-2017.