Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Szakok

Gépészmérnöki szak

A magyarországi gépészmérnök-képzés 1871-ben, a József Műegyetem létesítésével vette kezdetét. A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán (illetve jogelődjein) a Kar alapítása (1950) óta folyik mezőgazdasági gépészmérnökképzés. Egyetemünk 1991-ben kapott engedélyt a gépészmérnöki, 1999-ben pedig az okleveles gépészmérnöki szak indítására. A gépészmérnökök képzésével cél, hogy olyan széles látókörű, az élet minden területén helytálló műszaki szakemberek kerüljenek ki az egyetemről, akik alkalmasak a gépészeti berendezések tervezési, létrehozási és fejlesztési feladatainak ellátására, gépipari technológiai feladatok megoldására, a termelés és üzemeltetés magasabb szintű szervezési, fejlesztési és irányítási feladatainak ellátására, a fizikai tudományok gépészetben fontos szerepet játszó eredményeinek alkalmazására, a tudományos kutatómunkára. Ilyen felkészültséggel nemcsak a hazai, de a nemzetközi munkaerő piacon számíthatnak munkára, anyagi és erkölcsi megbecsülésre.

Választható  specializációk (BSc):

Választható specializációk (MSc):


Mechatronika szak

Az oktatás célja: a tanulmányok során komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretekkel rendelkező mérnököket képezünk. A fiatal szakemberek képesek lesznek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, szabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására. Képesek lesznek a több szakmára kiterjedő ismeretek szintetizálására és azok együttes alkalmazásával új értékek előállítására. Kellő ismereteket szereznek ahhoz, hogy a képzés második ciklusában (MSc) is folytathassák tanulmányaikat.

Választható specializációk:


Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak

A képzés célja, olyan mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökök képzése, akik széleskörű termé szettudományi alapképzésre épülő műszaki, biológiai, ökonómiai, környezettechnikai ismeretekkel rendelkeznek.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) képzés céljaként azt jelöltük meg, hogy a végzett hallgató olyan műszaki alapképzettségű mérnök legyen, aki jelentős mezőgazdasági- és élelmiszeripari-technológiai valamint ökonómiai tudással is rendelkezik. Az ilyen összetételű tudással rendelkező gépészmérnök nemcsak a szűkebb műszaki terület, hanem a komplex gazdaság, üzem irányítására is alkalmassá válik.

Választható specializációk (BSc):

Választható specializációk (MSc):


Műszaki menedzser szak

A „Műszaki menedzser” képzés során olyan komplex szaktudást tudunk nyújtani, amely birtokában végzett szakembereink képesek a műszaki-természettudományos ismeretekre épülő gazdálkodási- és szervezéstudományi ismeretek alkotó alkalmazására. Olyan készségek, képességek birtokába kerülnek, amelyek garanciát jelenthetnek a műszaki, mérnöki tevékenység magasabb színvonalú folytatására, a piaci verseny játékszabályai közötti eligazodásra, a racionális döntéshozatalra és a különböző típusú vállalkozások menedzselésében való érdemi közreműködésre.

A kiképzett szakemberek elsősorban, de nem kizárólagosan, az élelmiszergazdasági és a kapcsolódó (az „agrobiznisz” területén jelentkező), illetve a kivitelezői építőipari feladatok ellátásához szükséges műszaki-technológiai ismereteken túl közgazdasági, pénzügyi, marketing, jogi és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Felkészültségük alapján a diplomás szakembereknek azt az új típusát képviselik, akik tevékenységük minden fázisában képesek a komplexitásra és az innovatív munkastílus érvényesítésére. Felkészültek továbbá tanulmányaik magasabb (MSc) szinten történő folytatására, ismereteik további szélesítésére és mélyítésére.

Választható specializációk (BSc):

Választható specializációk (MSc):

Létesítménymérnöki szak

Egy épület, egy létesítmény egyre bonyolultabb komplex műszaki rendszer, amely építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú alrendszerek összessége. Az alrendszerek között egyre szorosabb a kapcsolat, tervezésük, kivitelezésük, működtetésük, karbantartásuk és felújításuk is egyre nagyobb követelményt támaszt a tervezővel, a kivitelezővel, az üzemeltetővel és a felhasználóval szemben.
A létesítménymérnök képzéssel az a célunk, hogy olyan mérnököt képezzünk, aki megfelelő szakértelemmel, rendszerelvű gondolkodással, tudással felvértezve a létesítmény tervezésétől egészen az üzemeltetésig átlátja az egész rendszert, az alrendszerek kapcsolatát, egymásra hatását és alkalmas legyen részfeladatok konkrét elvégzésére is. 

Választható specializációk (MSc):

© 2004-2017.