Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.

Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: https://muszaki.uni-mate.hu

Tantárgyak leírásai

 

Kötelező "A" tárgyak:

Állattartás gépei
Dr. Tóth László

A modern állattartásban alkalmazott gépek, műszaki berendezések szerkezetének, alkalmazásának és fontosabb elméleti alapjainak ismertetése. Lényeges momentum az egyes témakörökhöz tartozó műszaki-technológiai fejlődéstörténeti áttekintése. Takarmányozási munkák gépei és eszközei, a szarvasmarha-, sertés-, és baromfitartásban, számítógéppel vezérelt etető berendezések.

Élelmiszeripari alapismeretek
Dr. Várszegi Tibor

A tantárgy áttekinti és összefoglalja az élelmiszeripar működésének alapismereteit a következők szerint. Az élelmiszergazdaság felépítése; élelmiszertörvénykezés; élelmiszerbiztonság, és -minőség, minőségbiztosítás és -ellenőrzés; a feldolgozás anyagai, termékei és energiái; a feldolgozás műveletei, eljárásai, folyamatai és technológiái; élelmiszerek tartósítása, csomagolása és tárolása; feldolgozó üzem létesítése és működtetése.

Élelmiszeripari technológiák és gépek
Dr. Várszegi Tibor

A tárgy az élelmiszeripari gyártástechnológiák alapműveleteit ismerteti az alábbi csoportosításban. Mechanikus műveletek: aprítás, préselés, granulálás, instantizálás, keverés. Hidraulikus műveletek: folyadékkeverés, szűrés, ülepítés, centrifugálás. Termikus műveletek: előfőzés, főzés, pasztőrözés, sterileués, besűrítés, hűtés, fagyasztás. Anyagátadási műveletek: lepárlás, membrán-szeparáció, szárítás. Az egyes műveletek tárgyalása során bemutatásra kerül: a művelet feladata és gépeinek általános, konkrét gyártási eljárástól független elmélete.

Gépelemek
Dr. Nagy József

Gépelemek diszciplína vállalt feladata a gépek bonyolult sokaságában leggyakrabban előforduló alkatrészek leíró ismertetése, a velük szemben támasztott követelmények rendszerezése, az erőhatások és igénybevételek meghatározása, majd ezeknek megfelelően a méretezés és kialakítás ismertetése.

Gépelemek I.
Dr. Szendrő Péter

A Gépelemek diszciplína vállalt feladata a gépek bonyolult sokaságában leggyakrabban előforduló alkatrészek leíró ismertetése, a velük szemben támasztott követelmények rendszerezése, az erőhatások és igénybevételek meghatározása, majd ezeknek megfelelően a méretezés és kialakítás ismertetése. A Gépelemek I. tantárgy fő témakörét a szerkezeti elemek kötéseinek méretezési elvei alkotják. Ezen belül részletes ismertetésre kerülnek a különböző alak-, erő-, és anyagzáró szerkezeti kapcsolatok, a nyomatékátszármaztató-kötések méretezése, valamint a csővezeték elemek kialakításának tervezési kérdései.

Mozgástan
Dr. Csizmadia Béla

A tárgy célja a mozgó testek mechanikájának ismertetése. Az anyagi pont, majd a merev test és végül a szerkezetek kinematikájával és kinetikájával foglakozik, a Fizika tárgyban tanultakat is felhasználva. A szerkezetek vizsgálata kapcsán mechanizmusok elméletének alapjaival is megismerteti a hallgatóságot. A lengéstant külön fejezetben tárgyalja, annak alapelemeit ismertetve. Külön hangsúlyt helyez a műszaki alkalmazásokra.

Munkavédelem
Dr. Walz Géza

A tantárgy olyan munkavédelmi tananyagot nyújt, ami az okleveles műszaki menedzser számára szükséges ismereteket egyrészt tartalmazza (általános munkavédelmi ismeretek), másrészt megalapozza a többi tantárgy keretében történő munkavédelmi ismeretközlést. Fontos cél a helyes munkavédelmi szemlélet kialakítása. A közölt ismeretek és példák alapján a hallgatók megismerkednek a munkavédelmi problémák, illetve feladatok olyan kezelési módszerével (elemzés, megoldási változatok kidolgozása stb.), amellyel a majdani szakmai tevékenységük során kidolgozhatják a konkrét gyakorlati megoldásokat.

Műszaki ábrázolás
Dr. Gyürk István

A kétképsíkos rendszer. Általános és különleges helyzetű térelemek ábrázolása. Térelemek illeszkedése, összekötése és metszése. Térelemek ábrázolása általános axonometriában. Műszaki rajzokon alkalmazott feliratok. az európai és amerikai vetítési módszer. Ábrázolási alapelvek. Nézetek és jelölésük, metszetek, szelvények. Méretmegadás, mérethálózat. Gépelemek jelképes ábrázolása. Számítógépes műszaki rajz alapjai, alkalmazási példák.

Műszaki mechanika I.
Dr. Gelencsér Endre

Betti tétele. Elmozdulás és szögelfordulás számítása. Méretezés stabilitásvesztésre. Kinematika. Mozgásjellemzők és kapcsolatuk. Hajítás, körmozgás, ciklikus mozgás, harmonikus lengőmozgás. Merev test elemi mozgásai, síkmozgás. Szerkezetek kinematikája. Kinetika. Anyagi pont szabad és kényszermozgása. Merev test kinetikája. Álló tengely körüli forgás, gördülés. Szerkezetek kinetikája. Lengéstan. Egyszabadságfokú lengőrendszerek.

Növénytermesztés gépei
Dr. Szüle Zsolt

A tantárgy oktatásának a célja a szántóföldi munkagépekben végbemenő folyamatok, mozgások, erőhatások mechanikai elemzése, a konstrukciót befolyásoló tényezők megismerése, továbbá a növénytermesztési technológiákban alkalmazott gépek bemutatása, a fontosabb szerkezeti elemek, géprészek működésének elsajátítása. Az alapgépek felépítését az előtanulmányokból ismertnek tekintjük. A tananyag további részét képezik a konstrukció kialakításával, a mechanikai elemzéssel kapcsolatos számpéldák megoldása. A tantárgy fő fejezetei: mechanizmusok, talajművelő gépek, trágyaszóró gépek, vetőgépek, növényvédő gépek.

Statika
Dr. Csizmadia Béla

A tárgy célja a merev testek statikájának vizsgálata és ezen keresztül a műszaki szemlélet kialakítása. Az anyagi pontra ható erők egyensúlya után a merev test, majd a síkbeli és térbeli szerkezetek statikáját ismerteti. Az elméleti ismeretken kívül azok alkalmazási módszereinek elsajátítását is segíti. A rudak belső erőrendszerének vizsgálata során tárgyalja az igénybevételi ábrákat. A súrlódásos kényszerkapcsolatok tanulmányozásával fejeződik be a statika tárgyalása.

Számítógépes géprajz alapjai
Dr. Gyürk István

A cél bevezetés a műszaki számítógépes ábrázolás alapjaiba számítógépes szoftverek és elméleti háttér bemutatásával. A számítógépes műszaki grafika jelentősége, és alkalmazásai. A számítógépes műszaki rajz készítésének elemei. A testek geometriájának számítógépes modellezése, a modellezés elméleti háttere, testmodellek készítése. Felületek számítógépes modellezése. A műszaki és geometriai sajátosságokra alapozott parametrikus modellezés elvei és alkalmazása.

Számítógépes mérnöki tevékenység
Dr. Szabó István

A tantárgy keretében a hallgató a gépszerkezetek számítógéppel történő 3D-s modellezésének ismereteit sajátítja el SolidEdge V12 parametrikus tervezőrendszer segítségével. A 3D modellalkotás mellett a hallgatók megtanulják a szerelések és a számítógéppel történő gyors rajzkészítés módszereit.

Szilárdságtan
Dr. Csizmadia Béla

A tárgy célja a kísérleti szilárdságtanra építve a szilárd testek viselkedésének vizsgálata, a műszaki mechanikai feladatok megoldásmódszerének begyakorlása. A feszültségállapot fogalma, szemléltetése, törési elméletek ismertetése után a többtengelyű összetett igénybevételeket tárgyalja. Foglalkozik az elmozdulások számításával, valamint néhány speciális alakú és keresztmetszetű rúd szilárdságtanával

Aktuátortechnika
Dr. Jánosi László

A tantárgy célja a mechatronikai rendszerekben leggyakrabban előforduló hidraulikus, pneumatikus és villamos aktuátorok működési elvének és üzemeltetésének megismertetése. A tárgy során a hallgatók megismerik az aktuátorok felépítését, működési elveiket és a működésükett leíró matematikai modelleket, azok jellemző viselkedéseit. A tárgy elvégzése után a hallgatók képesek lesznek a különféle aktuátorok azonosítására, az adott technológiának leginkább megfelelő aktuátor kiválasztására, üzemeltetésére és karbantartására.

Anyagismeret
Dr. Pék Lajos

Az anyagszerkezettan és metallográfia alapvető törvényszerűségeinek megismerése. A gyakorlatban alkalmazott fontos anyagvizsgálati eljárások megismerése. Az anyagok hőkezelési elméleti alapjai és a leggyakrabban alkalmazott eljárások. A legfontosabb szerkezeti és szerszámacélok, öntöttvasak acélöntvények, alumínium- és rézötvözetek tulajdonságai és jelölései.

Anyagismeret és technológia
Dr. Zsoldos Ibolya

A műszaki gyakorlatban legelterjedtebb szerkezeti anyagok fajtái, szerkezeti sajátosságaik, jellemző tulajdonságaik, csoportosításuk fő szempontjai, valamint szabványos jelölésük. A tantárgy tartalmazza az anyagok roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatának módszereit. A gépgyártás legfontosabb eljárásai az előgyártmányok előállításától (öntés, kovácsolás, stb.) a forgácsoláson keresztül a késztermékek összeszerelésével bezárólag. A gyártási folyamatok belső összefüggéseinek és egymással való kapcsolatainak megismertetése. A gépgyártástechnológia eszközeinek, minőségbiztosítási és gazdaságossági kérdéseinek tanulmányozása.

Gépgyártástechnológia
Dr. Pálinkás István

A forgácsolás általános törvényszerűségei. A legfontosabb forgácsolási technológiák elméleti és gyakorlati kérdései. Forgácsoló szerszámok. Szerszámgépek felépítése, működése és vezérlése. Készülékek funkciói és tervezésük alapjai. Jellegzetes alkatrésztípusok forgácsoló technológiájának tervezése. Művelettervezés. Integrált gyártórendszerek rövid ismertetése. Számjegyvezérlésű szerszámgépek, ipari robotok programozása. Rugalmas gyártócellák, gyártórendszerek felépítése. Gyártási folyamatok tervezése. Egyedi-, típus- és csoporttechnológiák. Számítógéppel segített folyamattervezés. Szerszámmozgások tervezése. Ember-gép kapcsolat eszközei. Adat- és tudásbázis. A gépgyártás gazdaságossága. Számítógéppel integrált gyártás.

Gépüzemfenntartás
Dr. Kalácska Gábor

Gépüzemfenntartás szerepe a termelési folyamatban, fő tevékenységek. Gépüzemfenntartás és minőségügyi rendszerek kapcsolata, termelési biztonság, műszaki megbízhatóság. A meghibásodott gépek, alkatrészek felújíthatóságának műszaki, gazdasági kritériumainak megismerése, az optimális gépélettartam meghatározása. Gépállapot figyelés. Diagnosztika alapjai, fő módszerek. Rezgésdiagnosztika, ultrahang technika, hőkamera. A fontosabb javítási technológiák műszaki, gazdasági megismerése, a javítási folyamatok tervezése és az erőforrások meghatározása, valamint a gépfenntartó műhelyek tervezése. Fontosabb javító eljárások.

Hidraulika és pneumatika
Dr. Jánosi László

A tárgy a fluidtechnika legfontosabb részleteit a hidrosztatikai és aerosztatikai közelítésben tárgyalja. Mindkét esetben áttekinti az alkalmazott elemeket és a körfolyamok építésével, működésével és vizsgálatával foglalkozó részleteket. A hidraulika területén hangsúlyosan kezeli a járműtechnikában és a mezőgépeken alkalmazott megoldásokat (kormányzás, járószerkezet hajtás, segédhajtások stb.) míg a pneumatikában az ipari méretű levegőellátást, a vakuumtechnika alapjait és a PLC vezérlés egyes fogásait mutatja be. Összefoglalja a pneumatikával megvalósítható automatizálási alapokat.

Mechanikai technológia
Dr. Pálinkás István

Az öntési, hegesztési és forgácsnélküli alakítási technológiák általános törvényszerűségeinek, elméleti kérdéseinek megismerése. Különféle öntési technológiák eszközei, módszerei. Hegesztési eljárások elmélete, berendezései és gyakorlata. Fémötvözetek és polimerek hegeszthetősége. Forrasztás. A fémek forgácsnélküli hideg- és melegalakítása. A kovácsolás, hengerlés, kivágás-lyukasztás, mélyhúzás és precíziós alakítási eljárások. Polimer szerkezetű anyagok alakítása.

Mechatronikai gyakorlatok
Kufferstein József

A tantárgy a gépészeti (elsősorban hidraulikus és pneumatikus) elemek, az elektrotechnika vezérlés- és , szabályozástechnikai elemei, valamint a számítástechnika eszközei (szoftver, hardver) együttes alkalmazásával olyan mechatronikai rendszerek tervezésésével, kialakításával, üzembehelyezésével foglalkozik, ahol a rendszer elemei együttműködve, egymásra hatással vannak (szinergikus kapcsolat). A gyakorlat multidiszciplináris közelítést ad a korszerű eszközök, berendezések tervezéséhez, fejlesztéséhez és alkalmazásához.

Mechatronikai rendszerek
Dr. Jánosi László

A tantárgy a gépészeti, elektrotechnikai, szabályozástechnikai, informatikai, számítástechnikai tudományágak egymásra hatásából és együttes működéséből áll úgy, hogy szinergikus hatás érvényesüljön együttműködésük eredményeként. A tantárgy a felsorolt elemeket részleteiben tárgyalja és bemutatja az egyes részterületek egymáshoz kapcsolódó pontjait. A mechatronika multidiszciplináris közelítést ad a korszerű eszközök, berendezések tervezéséhez, fejlesztéséhez és alkalmazásához.

Tanműhelyi gyakorlat I.
Szabadi László

Szereléstechnológiai alapfogalmak. Gépelemek szerelése. A tömítő kötések és a gördülőcsapágyak szerelése. Gépek és gépalkatrészek tisztítása. Alkatrészek felújítása mechanikai és hegesztéses módszerekkel. Gépalkatrészek felújítása fémszórással, galvanizálással és műanyagokkal. Felületi hordképesség növelő technológiák. Szerkezeti egységek javítása.

Tanműhelyi gyakorlat II.
Szabadi László

Az öntési, hegesztési és forgácsnélküli alakítási technológiák általános törvényszerűségeinek, gyakorlati kérdéseinek megismerése. Különféle öntési technológiák eszközei, módszerei. Hegesztési eljárások berendezései és gyakorlata. Forrasztás. A fémek forgácsnélküli hideg- és melegalakítása. A kovácsolás, hengerlés, kivágás-lyukasztás, mélyhúzás és precíziós alakítási eljárások. Polimer szerkezetű anyagok alakítása.

Tanműhelyi gyakorlat III.
Szabadi László

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók a legelterjedtebb forgácsolási eljárásokban vegyenek részt. A legfontosabb forgácsolási technológiák gyakorlati kérdései. Forgácsoló szerszámok. Szerszámgépek felépítése, működése és vezérlése. Készülékek funkciói és tervezésük alapjai. Jellegzetes alkatrésztípusok forgácsoló technológiájának bemutatása.

Mechatronikai technológiai gyakorlatok
Szabó Lajos

Elektronikus alkatrészek, rajzjelek, megismerése, elektronikus áramkörök felépítése, alapvető paramétereik mérése. Passzív és aktív alkatrészek szerelés technológiája. Általános forrasztás technika. Felületszerelt alkatrészek, szerelés és forrasztás technológiája. Digitális áramkörök tokozása. Adatátviteli rendszerek, RS232 kábelek szerelése.

Elektronika
Dr. Judák Endre

Félvezető alapismeretek, és az alkalmazás területei. A műveleti erősítők felépítése és alkalmazása. Digitális áramkörök alapjai, A/D, D/A konverterek és néhány gépészeti alkalmazási példa. Gyakorlatok programozható mérőkártyával, az analóg és digitális input és output jelek megismeréséhez.

Elektrotechnika
Dr. Sembery Péter

Alapfogalmak és definíciók: Atomok és villamosság, elekromotoros erő, teljesítmény és energia, ellenállás. Ohm törvénye, Kirchoff törvényei. Mágneses mező, mágneses térjellemzők, mágneses körök törvényei,mágneses indukció-törvények. Egyen- és váltakozó áram, váltakozó áramkör fázisviszonyai és teljesítménye, váltakozó áram vektoros ábrázolása, induktív reaktancia, kapacitív reaktancia; Induktivitás,kapacitás és ellenállás kombinációja; Fázistényező javítás. Háromfázisú áramkörök. Transzformátorok és villamos motorok:Egyenáramú motorok és generátorok;Váltakozó áramú motorok és generátorok, egyfázisú motorok; Motor karakterisztikák felvétele méréssel; Motor védelem és szabályozás.

Élelmiszeripari műveletek
Dr. Hodur Cecilia

A tantárgy célja, hogy elősegítse az élemiszermérnöki tudomány alapjainak megismerését, különös tekintettel az élelmiszertermékek gyártására. A folyamatmérnöki alapfogalmak és összefüggések elsajátításával a hallgatók képessé válnak út termékek kifejlesztésére és meglévő termékek módosítására is. A tantárgy érinti a legjelentősebb élelmiszeripari műveleteket: fluidumok áramlása, hőtranszport folyamatok, szárítás, bepárlás, fázisegyensúlyokra épülő műveletek (desztilláció, extrakció, gázabszorpció, kristályosítás és membrános műveletek), mechanikai szétválasztási műveletek (szűrés, centrifugálás, ülepítés és szitálás), méret csökkentő műveletek és keverés.

Energiagazdálkodás a mezőgazdaságban
Dr. Tóth László

A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a jeles és jövő energiaellátásában meghatározó szerepet játszó technológiai rendszerekkel. Áttekintik az energiaellátáshoz tartozó az energiafajtákat, energia-átalakítókat, primer és szekunder energiahordozókat, az egyedi és vezetékes energiaellátást.. Az energia szolgáltatás jellemzőihez kapcsolódóan a villamos és hő energia igényeket a primer energia felhasználás globális tervezését. Az energia költségek és árak kapcsán a témakör gazdasági alapfogalmait ismerhetik meg. Részletesen ismertetésre kerülnek az alapvető megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei, az azokhoz tartozó technológiai rendszerek (nap-, szél-, víz-, geotermikus és bioenergia), az üzemeltetés gazdaságossága. A vonatkozó szabályok, alapvető törvényi előírások. Végül az energiatárolás jelen és jövőbeni megoldásait, várható trendjeit tárgyalja.

Méréstechnika
Dr. Petróczki Károly

A tantárgy oktatásának célja a hallgatók méréstechnikai ismeretének elméleti és gyakorlati megalapozása, méréstechnikai szemléletének, gondolkodásmódjának alakítása és fejlesztése úgy, hogy a gépészmérnök és mechatronikai mérnök szerteágazó szakterületein alkotó, eredményesen használható tudást adjon. A képzés során áttekintjük a metrológia alapjait, a mérési eljárásokat, az alapmennyiségek és a fontosabb származtatott mennyiségek mérésének módszereit, a méréskiértékelés és hibabecslés legfontosabb kérdéseit.

Mérnöki alapismeretek
Dr. Kiss Péter

Ember és gép, gép és környezet. Gépek osztályozása. Alapvető gépelemek. Gépek anyagai. Mechanikai alapfogalmak. Vonóerő, munka, teljesítmény. Hidrosztatika, hidrodinamika, áramlástani gépek. Termodinamikai alapfogalmak. Égés. Belsőégésű motorok. Elektrotechnikai alapok, villamos gépek. Elektronika. Gépek és gépjárművek felépítése. Természeti erőforrások. Energiagazdálkodás, környezetvédelem. Ergonómia. Szabványosítás.

Motorok és gépjárművek
Dr. Laib Lajos

A tantárgy célja a belsőégésű motorok elméletének, szerkezetének, beszabályozásának, valamint a vizsgálatok módszereinek és műszereinek ismertetése. A tantárgy célja közúton és terepen mozgó járművek műszaki paramétereinek meghatározása, az ismert járműtípusok fontosabb szerkezeti elemeinek ismertetése valamint, típus-kiválasztás műszaki paramétereinek bemutatása. A tantárgy célja továbbá összefoglalni járművekre vonatkozó aktuális környezetvédelmi és egyéb előírásokat az Európai Unióban.

Műszaki hőtan
Dr. Beke János

A matematika, fizika és hidraulika megfelelő fejezetein alapszik, amely hathatós tudásbázist nyújt a kapcsolódó szakmai tárgyakhoz és az általános mérnöki tervezéshez. Főbb fejezetek: hőtani alapismeretek, aktív hőtranszport (energiaátalakítási folyamatok elmélete), gázmotorokra jellemző hőtechnikai folyamatok, passzív hőtranszport alapjai (hőátviteli formák).

Automatizálás
Dr. Jánosi László

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a modern berendezések, gyártórendszerek irányításával és automatizálásával kapcsolatos kérdésekkel. A tantárgy során a hallgatók megismerhetik a bináris jelfeldolgozás alapjait, rendszerleírás és rendszermodellezés alapjait, mérési adatok kezelését, irányítástechnikai ismereteket szereznek. Gyakorlati foglalkozások során a hallgatók pneumatikus, elektropneumatikus és PLC vezérlésű automatikus ciklusok építésével és programozásával foglalkoznak.

Anyag-, gép- és üzemismereti gyakorlat
Dr. Szentpétery Zsolt

A gyakorlat első hetében mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek meglátogatásával tájékoztatást nyújtunk a hallgatóknak az alapvető termelési folyamatokról. A gyakorlat többi második és harmadik hetében az egyetem kísérleti és bemutató gazdaságaiban végeznek konkrét gyakorlati és fizikai munkát.

Biológia I.
Dr. Szentpétery Zsolt

A tárgy oktatásának a célja, hogy a leendő mezőgazdasági gépészmérnökök és műszaki menedzserek megismerkedjenek az alapvető földművelési és növénytermesztési folyamatokkal, anyagokkal, gépekkel és technológiákkal. Megfelelő szemlélet alakuljon ki bennük a szakszerű és környezetkímélő talajművelésről, tápanyag-utánpótlásról, növényvédelemről. Elsajátítsák a hazánkban termesztett legfontosabb szántóföldi növények termesztés-technológiájának alapjait.

Biológia II.
Dr. Szentpétery Zsolt

A tárgy célja, hogy a mezőgazdasági gépészmérnök hallgatók az állattenyésztéssel és az állattartással kapcsolatos alapvető ismeretanyagot elsajátítsák, megalapozva ezzel az állattenyésztés gépesítésének problémakörét. A tárgy foglalkozik a gazdasági állatfajok legfőbb jellemzőivel, az állattenyésztési alapfogalmakkal, a környezeti tényezők hatásával az állati szervezetre, a takarmányozási alapismeretekkel, tartástechnológiai alapismeretekkel állatfajonként, az állati termékek minőségi kérdéseivel és az állatvédelemmel.

Gazdaságtan
Dr. Husti István

A tárgy legfőbb célja: a vállalkozások gazdálkodásával összefüggő, alkalmazott mikrogazdasági ismeretek rendszerezett formában történő megtanítása. A tárgy fő fejezetei: a mikrogazdasági alapfogalmak, alapösszefüggések, a vállalkozások erőforrás-gazdálkodása, pénzügyi és számviteli rendszere. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek átlátni a vállalkozások fontosabb gazdálkodási feladatait.

Gép,- anyag- és üzemismereti gyakorlat
Dr. Szentpétery Zsolt

A gyakorlat első hetében mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek meglátogatásával tájékoztatást nyújtunk a hallgatóknak az alapvető termelési folyamatokról. A gyakorlat többi második és harmadik hetében az egyetem kísérleti és bemutató gazdaságaiban végeznek konkrét gyakorlati és fizikai munkát.

Gépek és rendszerek üzemeltetése
Dr. Faust Dezső

Az üzemeltetés elméleti alapjai, rendezőelvei és rendező modelljei. A gép- és rendszerüzemeltetés kapcsolata az innovációval, a gazdálkodással, a termeléssel és a technológiával. Technológia elmélet. Az üzemeltetés, mint a gazdaságosság, a termelékenység, a minőség, a megbízhatóság, a kockázat, a környezeti hatás és az ember-gép kapcsolat alakulásának döntő tényezője. A technikai erőforrás-rendszer használati és műszaki-kiszolgálási folyamatai. Az üzemeltetési rendszerek tervezésének, irányításának és értékelésének elmélete és gyakorlata. Informatika és kommunikáció az üzemeltetésben. Esettanulmányok.

Mechatronikai rendszerek üzemeltetése
Dr. Bártfai Zoltán

A mechatronikai rendszerek üzemeltetésének rendszertechnikai alapjai. Az üzemeltetés mérnöki feladatrendszere: a használattal, és a kiszolgálással kapcsolatos tevékenységek kapcsolódása. Korszerű információ-, és kommunikáció technológia az üzemeltetésben. A műszaki kiszolgálás rendszere: mechatronikai rendszerek karbantartásának, diagnosztizálásának technológia tervezése.

Menedzsment
Dr. Husti István

A tárgy legfőbb célja: a menedzsment-munka elméleti alapjainak rendszerezett formában történő megtaníttatása. A tárgy fő fejezetei: a menedzsment értelmezése, a menedzsment-tudomány fejlődése, tervezés, a döntési folyamat jellemzői, szervezés, szervezeti formák, vezetés, vezetési modellek, kommunikáció, (MIR), motiváció, irányítás, ellenőrzés. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek lesznek a további szakterületi menedzsmentek megalapozására.

Mezőgazdasági alapismeretek
Dr. Szentpétery Zsolt

A tárgy oktatásának a célja, hogy a leendő mezőgazdasági gépészmérnökök és műszaki menedzserek megismerkedjenek az alapvető földművelési és növénytermesztési folyamatokkal, anyagokkal, gépekkel és technológiákkal. Megfelelő szemlélet alakuljon ki bennük a szakszerű és környezetkímélő talajművelésről, tápanyag-utánpótlásról, növényvédelemről. Elsajátítsák a hazánkban termesztett legfontosabb szántóföldi növények termesztés-technológiájának alapjait.
A tárgy célja, hogy a mezőgazdasági gépészmérnök hallgatók az állattenyésztéssel és az állattartással kapcsolatos alapvető ismeretanyagot elsajátítsák, megalapozva ezzel az állattenyésztés gépesítésének problémakörét. A tárgy foglalkozik a gazdasági állatfajok legfőbb jellemzőivel, az állattenyésztési alapfogalmakkal, a környezeti tényezők hatásával az állati szervezetre, a takarmányozási alapismeretekkel, tartástechnológiai alapismeretekkel állatfajonként, az állati termékek minőségi kérdéseivel és az állatvédelemmel.

Minőségmenedzsment
Dr. Husti István

A tantárgy célja: rendszerezett, tanulható formában bemutatni a minőségügy általános, és a vállalkozói gyakorlatban követendő, teoretikus és praktikus ismereteit, amelyek a vállalkozói keretek között nélkülözhetetlenek a minőségügy „kézben tartása”, menedzselése során. Az elsajátítandó ismeretanyag: A minőség értelmezése. A „minőség-iskola” legjelesebb képviselői, nézeteik, tevékenységük. A minőség megtervezése. A minőséggel kapcsolatos költségek és gazdasági megfontolások. A minőségügyi rendszerek és a minőségkultúra fejlesztése.

Műszaki gazdaságtan
Dr. Husti István

A tárgy legfőbb feladata: az elsősorban műszaki döntések gazdasági hatásainak megtervezését és számbavételét megalapozó ismeretanyag átadása.A tárgy fő fejezetei: a műszaki döntések jellemzői; a pénz időértéke, a pénzáramlás számítások alapjai; a gazdasági elemzések alapjai; műszaki alternatívák gazdasági versenyeztetése; a bizonytalanság és a kockázat komplex kezelése a műszaki-gazdaságossági számításokban. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek lesznek beruházások műszaki-ökonómiai döntéseinek meghozatalára.

Projektfeladat
Dr. Daróczi Miklós

A projektfeladat célja, egy komplex közel azonos arányban műszaki, ökonómiai és menedzsment ismereteket igénylő, gyakorlatorientált feladat megoldása.
A projektfeladat keretében egy 25-30 oldalas projektbeszámolót kell elkészíteni, nyilvánosan előadni és megvédeni. A projektbeszámoló felépítése: bevezetés, a projekt helyszínének bemutatása, anyag és módszer, az eredmények ismertetése, összegzés. A feladatot a hallgatók önállóan-, vagy 2-3 fős teamekben teljesíthetik.

Projektmenedzsment
Dr. Daróczi Miklós

A tárgy legfőbb célja: a projektek tervezésével és megvalósításával kapcsolatos alapvető elméleti és módszertani ismeretek átadása. A tárgy fő fejezetei: alapfogalmak, a létesítmény-megvalósítás folyamata, szereplői, a szerződés-stratégia kialakítása, a projektek tervezése, a környezeti hatástanulmányok elkészítése, a projektek gazdasági értékelése. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek projektek tervezésében és megvalósításában aktívan közreműködni.

Rendszertechnika
Dr. Faust Dezső

A gyakorlatban egyre bonyolultabb technikai és technológiai rendszerek jelennek meg, amelyek egymással, az adott működési terület egészével, valamint az innovációs folyamat rendszerrel bonyolult kapcsolatban és egymásra-hatásban vannak. A tárgy célkitűzése, hogy megfelelő szemléletet és kezelésmódot, továbbá módszereket adjon a bonyolult technika-, technológiai rendszerek, valamint az ember-gép rendszerek problémáinak feltárására, leírására és megoldására. A tárgy mind a rendszerek, projektek tervezése, mind a rendszerek üzemeltetése mérnöki szintű feladataihoz alapvető ismereteket és készséget nyújt.

Vállalkozásmenedzsment
Dr. Husti István

A tárgy legfőbb célja: az alkalmazott mikrogazdasági ismeretek szintézise. A tárgy fő fejezetei: vállalkozáselméleti alapfogalmak, vállalkozási formák, a vállalkozások gazdasági folyamatai, a vállalkozások tervezése, erőforrás-gazdálkodás, termelésmenedzsment, számvitel, pénzügyi menedzselés, ellenőrzés, válságmenedzselés, szervezetfejlesztés, üzleti etika. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek lesznek középvezetői operatív teendők ellátására.

Gazdasági jog
Dr. Csákay Zoltán

Alkotmányjogi ismeretek: az állam fogalma, az állami szervek rendszere, az Országgyűlés, a Kormány, az önkormányzatok, a bíróság és az ügyszség. Jogelméleti alapfogalmak: a jog fogalma, a jogrendszer tagozódása, a jogszabály szerkezete, a jogforrás, a jogszabályok kihirdetése, a jogviszony. A vállalkozási formák a magyar gazdaságban (típusaik, alapításuk, működésük, megszűnésük főbb szabályai.) A vállalkozások szerződései. Főbb szerződéstípusok.

Jogi ismeretek
Dr. Herbst Árpád

A tantárgy oktatásának célja, hogy a műszaki menedzser munkájához szükséges jogi ismereteket biztosítsa, ennek eredményeként a műszaki menedzser képessé váljon a gazdaság működését szabályozó joganyag megértésére, a felvetődő jogi problémák észlelésére, egyszerűbb esetekben azok megoldására is. A tulajdonjog alapjai és a vállalkozások jogi szabályozása. A tulajodonjog fogalma és tartalma, a tulajdonjog védelme, a tulajdonjog megszerzése, a közös tulajdon, a birtok és a birtokvédelem.

Filozófia és kultúrtörténet
Dr. Tóth Tamás

A tantárgy a filozófia nagy korszakait, elméleti és gyakorlati problémáit igyekszik a főbb európai országok kultúrájában és művelődésében kibontakozó társadalom-, művészet- és tudománytörténeti tendenciákkal szerves összefüggésben bemutatni. E fejlődési folyamat főbb állomásai a következők: A görög-római antikvitás; a hellenizmus éés a kereszténység; a patrisztika és a skolasztika; a reneszánsz és a reformáció; az európai barokk és felvilágosodás; a német klasszikus filozófia; a 19. század és a századforduló filozófiája; a 20. század fő áramlatai.

Szociológia
Dr. Madarász Imre

A tantárgy oktatásának célja, hogy a műszaki menedzser mindennapi munkájához szükséges szociológiai ismereteket biztosítsa. A műszaki menedzser képessé váljon a gazdaság működését szabályozó szociológiai kapcsolatok megértésére.

Műszaki kémia
Dr. Mészárosné dr. Bálint Ágnes

A gyakorlatban dolgozó mérnök számára elengedhetetlen alapvető általános- szervetlen-, alkalmazott-, szerves- és műanyagkémiai ismereteket forlalja össze. Különös hangsúlyt kap a kémia anyagszerzeti szemlélet és gyakorlati anyagismeret összekapcsolása. A tárgy alapoz. A megszerzett ismeretek jól hasznosíthatók a fizikában, anyagismeretben, stb.

Közgazdaságtan
Dr. Hustiné dr. Béres Klára
A közgazdaságtan oktatásának célja az, hogy a mérnökök a gyakorlatban, a piacgazdaság különböző területein, a műszaki-termelési és vezetői feladataikat elméletileg megalapozott, korszerű közgazdasági ismeretek és módszerek alkalmazásával képesek legyenek megoldani. A tananyag tartalmát a Mikroökonómia és a Nemzetközi gazdaságtan főbb alapfogalmainak, összefüggéseinek és a piacgazdaság működése törvényszerűségeinek ismertetése, bemutatása képezi.

Közgazdaságtan I.
Dr. Farkasné dr. Fekete Mária

A közgazdaságtan alapfogalmainak bemutatása. A fogyasztók magatartási szabályainak elemzése. A termékpiac kínálati oldalának a termelés és aköltségek kapcsolatán alapuló elemzése. A vállalatok piaci magatartásának teljes mélységben történő feltárása a piaci pozíció függvényében. A termelési tényezők keresletét, kínálatát meghatáozó szabályszerűségek vizsgálata. Az általános egyensóly létrejöttének konkrét feltételei.

Közgazdaságtan II.
Dr. Findrik Mária

A makrogazdaság összevont szereplőinek és piacainak elemzése. A makroőiacok (munkapiac, pénzpiac, árupiac) egyensúlyi feltételeinek és egyensúlytalansági helyzeteinek vizsgálata. A makrogazdasági jelenségek elemzése a neoklasszikus és a keynesiánus modellekben. A makrofolyamatok szabályozására használható eszközök bemutatása. A gazdasági növekedés és afejlődés közti különbségek feltárása.

Marketing
Dr. Lehota József

A tárgy oktatásának célja a marketing alapjainak a megismertetése. A marketing fogalmi rendszere és irányzatai. A marketing makro- és mikrokörnyezete. Az élelmiszerfogyasztói magatartás modellje és összetevői. A szervezeti piaci magatartás modellje és jellemzői. A piaci versenystruktúra és versenytárs elemzés módszerei. A piaci becslés és előrejelzés, a piaci szegmentáció módszerei a fogyasztói és szervezeti piacokon. A piac választás módszrei és a piaci pozicionálás. A mamrketingmix elemei és összefüggései. A termékfejlesztés, piaci bevezetés és termékéletciklus. A piaci érképzés módszerei. A hatósági és a vállakozói árképzés módszerei. Az értékesítési csatorna és a marketinglogisztika összefüggései. Az eladásösztönzés módszerei. A közösségi marketing formái az agrár- és élelmiszermarketingben.

Pénzügytan
Dr. Borszéki Éva

A tantárgy célja a makrogazdasági pénzügyi rendszer elemeinek, intézményeinek, a közöttük lévő összefüggéseknek, kapcsolatoknak megismertetése, beleértve az általános ismeretek mellett a hazai és nemzetközi pénzügyi rendszer legfontosabb jellemzőit is. A mikrogazdasági (vállalati) pénzügyi rendszer elemeinek megismertetése, a vállalkozásfinanszírozás eszközeinek, forrásainak bemutatása, finanszírozás tervezésének, a vállalkozás működése pénzügyi elemzési módszereinek elsajátítása.

Számvitel
Vajna Istvánné dr.

A számvitel célja, feladata, funkciói és alrendszereinek a memgismertetése. A számvitel jogi szabályozása, az érvényesítendő alapelvek és módszerek. A vállalkozások vagyonának megismeretése és az éves beszámolók elkészítése. A számvitelszervezési elvek és módszerek valamint a gyakorlat összekapcsolása során a hallgatók megismerik a számvitelhez kapcsolódó ügyviteli munka alapjait és eszközeit. A számviteli rendszer hatékony működéséhez szükséges ellenőrzési módszerek és eszközök összekapcsolása során ismertetésre kerül a controlling rendszer működése is.

Vállalatgazdaságtan
Dr. Illés B. Csaba

A vállalati gazdálkodás legalapvetőbb ökonómiai fogalmainak, összefüggéseinek ismertetése, melynek elsajátítása nélkülözhetetlen a későbbi részletes vállalati ökonómiai ismeretek megértéséhez. A vállalti gazdálkodás termelési rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos alapvető szervezési és ökonómiai feladatok ismertetése.

Anyagmozgatás gépei
Dr. Magó László

A tantárgy alapvető ismereteket nyújt a mérnök mindennapi munkája során felmerülő anyagmozgatási feladatok megoldásához. A problémák megoldása feltételezi egyrészt az anyagmozgatás gépi eszközeinek, technológiáinak és módszereinek ismeretét, másrészt bizonyos fokú jártasságot igényel az anyagmozgató gépek tervezésében. Ennek megfelelően tananyag foglalkozik a legismertebb és legelterjedtebb anyagmozgató gépek elméletével, működési elvével, szerkezeti kialakításával és az alkalmazás lehetséges területeivel. Az előadásokon elhangzó elméleti anyagot mérések és gyakorlatok egészítik ki.

Áramlástan
Dr. Szlivka Ferenc

Az Áramlástan c. tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgató-kat a legfontosabb áramlástani jelenségekkel, az ezeket leíró törvényekkel, összefüggésekkel és ezek alkalmazásával gyakorlati mérnöki feladatok megol-dására. A tantárgy célja továbbá a hallgatók gyakorlati méréstechnikai is-mereteinek bővítése, a jelenségek kísérleti úton történő megismerése és ér-tékelése módszereinek elsajátítása laboratóriumi munkán keresztül.

Energiagazdálkodás az iparban
Dr. Barótfi István

A tárgy az ipari üzemek energiahasználatával (vételezés, felhasználás, átalakítás) kapcsolatos ismereteket foglalja magában. A tárgy áttekintést nyújt a hagyományos és megújuló energiaforrásokról és energiahordozókról, az energiaszükségletről és annak tervezéséről, az energiafelhasználás energia- és költségelemzéséről. Részletesen tárgyalja a fajlagos energiafelhasználási mutatószámokat, az energia értékét, valamint az energiatárolás szerepét, lehetőségeit és megoldásait. A gyakorlatokon technológiai és épületenergetikai számításokat végeznek a hallgatók. Projekt feladat keretében begyakorolják az energia megtakarítás, az energia veszteségfeltárás és hatékony használat lehetőségeit.

Épületgépészet
Dr. Barótfi István

Az emberek, az állatok és a növények számára az életfeltételek biztosításához szükséges technikai rendszerek: a vízellátás, a csatornázás, a szellőztetés, a fűtés, a gázellátás, legfontosabb összefüggései, e rendszerek működése és üzemeltetése. A fő fejezetek: Épületgépészeti folyamatok. Vízellátás. Használati melegvízellátás. Csatornázás. Víz- és szennyvíztisztítás. Klímatechnikai alapok. Szellőztetés. Levegőtisztítás. Épületfizika. Fűtés. Gázellátás.

Fizika
Dr. Seres István

A tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a tömegpontok, merev testek és a deformálható testek mechanikáját. A folyadékok mechanikája a mérnöki alkalmazások igényeihez illeszkedik. A hullámtan részben a hangtan hangsúlyozottan szerepel. A termodinamika rész fenomenologikus és statisztikus módszerek alapján gyakorlati alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre. A tárgy ismerteti a geometriai és fizikai optika alapjait és alkalmazásait.

Fizika I.
Dr. Hegyi Károly

A Fizika I. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a tömegpontok, merev testek és a deformálható testek mechanikájának főbb törvényeit a felsőfokú matematika segítségével. A hullámtan részben a hangtan hangsúlyozottan szerepel. A termodinamika rész fenomenologikus és statisztikus módszerek alapján, gyakorlati alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre.

Fizika II.
Dr. Hegyi Károly

A Fizika II. tantárgy célja a szaktantárgyak alapozása a természettudományos szemlélet alapján. A tárgy ismerteti a geometriai és fizikai optika alapjait és alkalmazásait. Alkalmazás centrikusan ismerteti az elektrodinamika fejezeteit. Az atomfizikai rész a kvantummechanika és atommagfizika alaptörvényeit ismerteti. A kvantumelektronikai és a félvezető eszközök fizikája főként alkalmazásokon keresztül kerül ismertetésre.

Folyamatirányítás
Dr. Farkas István

A tárgy célja olyan alapvető ismeretek nyújtása, amelyek alkalmasak a műszaki gyakorlatban előforduló dinamikus rendszerek leírására, analízisére, modellezésére, szimulációjára és irányítására. A tantárgy fő fejezetei: folyamatirányítási alapismeretek; a szabályozási kör felépítése és szervei; a szabályozási rendszer matematikai modellje; lineáris rendszerek leírása, idő-, operátor- és frekvencia tartománybeli vizsgálata; hatásvázlat átalakítás; jelátviteli tagok tulajdonságai; átviteli tulajdonságok módosítása visszacsatolással.

Környezetgazdálkodás
Dr. Barótfi István

A tárgy a műszaki- ökonómiai- ökológiai kapcsolat alapjait ismerteti. A gépészmérnökök számára a tárgy az ökológiai alapok bemutatása után a természet valamint a társadalmi környezet összefüggéseit tárgyalja. A tantárgy keretében megismerkedhet a hallgató a globális és regionális gazdasági fejlettségi és növekedési problémák környezetre gyakorolt hatásával, valamint az ezek lehetséges harmóniáját biztosító szabályozási feladatokkal. Az ismeretek birtokában a hallgató a számára középponti kérdésként szereplő technikai rendszereket a természet és társadalom szerves részeként tudja elhelyezni.

Környezettechnika
Dr. Barótfi István

A környezetkárosítás egyik jelentős forrása maga az emberi tevékenység. Ennek mértéke a technikai eszközök használatával megsokszorozódott ilyenformán az ipar, ill. az iparszerű tevékenység a környezetszennyezés fő okozójává lépett elő. Környezetünk védelmének leghatékonyabb módja, ha a tevékenység végzésekor a technika minden lehetőségét felhasználva megakadályozzuk a környezet károsítását. A környezet megóvása érdekében ún. környezettechnika az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a szolgáltatás, stb. területén a tevékenységgel szervesen összefüggő kérdés. A környezettechnika oktatásának célja, hogy bemutassa a környezetkárosítás csökkentésének lehetőségeit, technikai és technológiai eszközeit, valamint ezek alkalmazásával összefüggő műszaki-ökonómiai számításokat.

Logisztika
Dr. Magó László

A termelésben és a gazdaság ban végbement változásoknak köszönhetően az anyagáramlás és a készletezés, már évek óta a termelés racionalizálás súly ponti kérdése. A probléma megoldása komplex műszaki és gazdasági gondolkodást, szemléletet igényel. A tantárgy célja a logisztikai rendszerek és folyamatok bemutatása mellett a komplex gondolkodás elmélyítése. A tantárgy fő fejezetei: anyagmozgatás, raktározás, csomagolás, szállítás, beszerzés, termelési logisztika, elosztás.

Optika
Dr. Seres István

Az Optika tárgy célja, hogy megismertesse a mechatronika szak hallgatóival a szaktárgyakhoz szükséges optikai tudnivalókat. A tananyag a geometriai optikai tudnivalók mellett (Fermat elv és következményei, képalkotás, optikai szál működése, lencsehibák, lencserendszerek stb.) a szükséges fizikai optikai tudnivalókat is ismerteti (interferencia, polarizáció, stb.). Külön figyelmet kap a fényforrás típusok, és azok jellegzetességeinek ismertetése, illetve az optikai érzékelők bemutatása. A színnel kapcsolatos tudnivalók, illetve az opto-elektronikai eszközök ismertetésén túl bemutatásra kerülnek a gépi látás (alakfelismerés, méret meghatározás) alapjai.

© 2004-2017.